El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació urbanística integral del territori que té per objectiu determinar les línies bàsiques de desenvolupament del municipi de cara al futur.

El document elaborat ha d’establir el model més convenient per a la ciutat en termes de mobilitat, habitatge, revitalització econòmica, usos del sòl, infraestructures, xarxa d’equipaments i espais lliures, patrimoni, etc. I tot això prioritzant de manera especial valors tan necessaris com l’equilibri i l’harmonia amb l’entorn.

Els objectius del POUM són:

-Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament.

-Definir un model d’implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d’edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.

-Definir l’estructura general per a l’ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.