El programa participatiu s’ha dividit en dues grans fases:

Fase de diagnosi (darrer trimestre de 2013): Servirà per recollir valoracions ciutadanes en relació a l’estat actual de la ciutat i als principals reptes de futur que cal afrontar a través de la revisió del planejament.

Durant aquesta fase es celebraran vuit tallers participatius temàtics, i es podrà contestar l’enquesta adjunta al web del POUM.

Fase de propostes (tardor de 2014): Una vegada els treballs de redacció del nou POUM tinguin un grau de maduració suficient que permeti redactar un primer document de criteris, objectius i alternatives de planejament (anomenat “Avanç de planejament”) es recolliran opinions ciutadanes que serviran per valorar les propostes plantejades.

Durant aquesta fase es dinamitzarà una segona onada de tallers participatius temàtics.